Hur många platser namnges Chakar?

 

Hur många platser i Pakistan heter Chakar?

Det finns 5 platser namngivna Chakar i Pakistan.

Städer

Muhammadwala (7)
Dal (6)
Dara (6)
Nawan Pind (6)
Garhi (6)
Khairabad (6)
Banda (6)
Kot (6)
Nawanpind (6)
Ban (6)
Bagh (6)
Sarai (6)
Nurpur (5)
Chakar (5)
Mari (5)
Ganderi (5)
Ali Khan (5)
Allahabad (5)
Bahadur (5)
Dheri (5)
Aliabad (5)
Khari (5)
Shahpur (5)
Bela (5)
Langar (5)
Garang (5)
Gabar (5)
Kangra (5)
Hasanabad (5)
Sangar (5)