Hur många platser namnges Chauki?

 

Hur många platser i Pakistan heter Chauki?

Det finns 6 platser namngivna Chauki i Pakistan.

Städer

Muhammadwala (7)
Garhi (6)
Dal (6)
Dara (6)
Khairabad (6)
Sarai (6)
Nawan Pind (6)
Banda (6)
Ban (6)
Kot (6)
Nawanpind (6)
Bagh (6)
Dewal (5)
Garang (5)
Kangra (5)
Hasanabad (5)
Chakar (5)
Sari (5)
Bahadur (5)
Dheri (5)
Khai (5)
Ali Khan (5)
Allahabad (5)
Seri (5)
Aliabad (5)
Bela (5)
Mirpur (5)
Kundi (5)
Nurpur (5)
Gabar (5)