Hur många platser namnges Khai?

 

Hur många platser i Pakistan heter Khai?

Det finns 5 platser namngivna Khai i Pakistan.

Städer

Muhammadwala (7)
Bagh (6)
Dal (6)
Dara (6)
Kot (6)
Nawanpind (6)
Sarai (6)
Banda (6)
Garhi (6)
Ban (6)
Khairabad (6)
Nawan Pind (6)
Daulatpur (5)
Rampur (5)
Dewal (5)
Langar (5)
Nasirabad (5)
Chakar (5)
Bahadur (5)
Dheri (5)
Ali Khan (5)
Allahabad (5)
Sari (5)
Seri (5)
Aliabad (5)
Bela (5)
Ganderi (5)
Gabar (5)
Dera (5)
Bar (5)